Kategorie

Slevy

Reklamační řád


Reklamační řád internetového obchodu adena.cz, reflektuje právní předpisy ČR, zejména zákon č. 82/2012Sb., občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Zákonná záruční doba na
veškeré spotřební zboží činí 24 měsíců.


Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny
zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému
výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou.


1. Záruku nelze uplatnit v těchto případech:


a) zboží bylo reklamováno po záruční době
b) zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
c) zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
d) zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
e) došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu


2. Práva kupujícího při výskytu vady v záruční době:


V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této
vady, při uplatnění záruky tato práva:
a) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na
výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li
takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní
smlouvy,
b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží
nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné,
jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc
řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému
užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším
počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití
c) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na
přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

3. Způsob reklamace:


a) reklamaci je třeba uplatnit u prodejce.
b) k reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu, či je třeba koupi prokázat jiným způsobem.
c) popsat závadu, nebo ji označit na výrobku.
d) prodejce vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


4. Termíny pro vyřízení reklamace


Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich
uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má
spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


5. Adresa pro uplatnění reklamace:


Daria Grigelová – Adena.CZ, Moravská 20, 796 01 Prostějov, Tel: +420-775-902-996,
info@adena.cz